Community celebrates Kathryn Johnson day

Community celebrates Kathryn Johnson day