Gordon ordered to pay Brown's family $36M

Gordon ordered to pay Brown's family $36M