Body found in northwest Atlanta

Body found in northwest Atlanta