Woman shot by deputies in Walton County

Woman shot by deputies in Walton County