Happy Birthday, Christine!

Celebrating Atlanta & Company's Christine Pullara's birthday!
Published: 1:12 PM EDT April 13, 2018